Verktygslåda

Vid Kockums gamla varv, mitt i centrala Malmö ska 180 000 kvadratmeter historisk industrimark omvandlas till en attraktiv stadsdel med plats för både liv och arbete. Här finns gott om spännande särdrag som gångbroar, kranbanor och rörsystem. Vi vill bevara så mycket som möjligt av atmosfären och låta den gamla arkitekturen få möta den nya – brokigt, nyfiket och mänskligt. Precis som Malmö.

Det är många som arbetar med utvecklingen av Malmö. Arkitekter, projektutvecklare, entreprenörer och tjänstemän från Malmö Stad för att nämna några. Varvsstaden AB har i samverkan med andra eller på egen hand, tagit fram ett antal dokument som underlättar i utvecklingen och hjälper oss att bevara Arvet från Varvet. 

Utvecklingsplan

Utvecklingen av Varvsstaden är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Peab/Balder. Det första steget togs med ett planprogram som fastställdes 2011 vilket Stadsbyggnadskontoret nu bygger vidare på med denna utvecklingsplan. Det gemensamma målet är att Varvsstaden blir en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling. 

Här kan du ladda ner Utvecklingsplanen

Stadslivskompassen - så skapar vi hållbart stadsliv i en ny stadsdel

Stadslivskompassen för Varvsstaden sätter ord och ger form åt en gemensam inriktning för stadsdelens utveckling gällande stråk, rörelser och liv. Stadslivskompassen ska läsas som komplement till Utvecklingsplanen och fungera som en vägledning när Malmö stad handlar upp konsulter för gestaltning och projektering av den allmänna platsmarken men även för projektutvecklare, arkitekter och byggaktörer på platsen.  

"Oavsett var man befinner sig ska man känna att man är på ett gammalt varv"

Här kan du ladda ner stadslivskompassen

Här hittar du en poster över utvecklingen i Varvsstaden 

Estetisk kompass

Varvsstaden är en unik plats tack vare de möjligheter och begränsningar som det förflutna ger. Att utveckla en plats som skapats för en specifik verksamhet och som varit en central plats i sin stads historia ska göras med lika delar omtanke och mod. När vi tittar på platsen så berättar den för oss att “här står jag och vill bara vara mig själv”. På samma sätt kan vi människor förälska oss i det vi ser och vilja ha det precis som det är, söndrat och skitigt. För

det finns ingen annan plats i våra liv som är som denna. Men samtidigt är enda sättet att bevara en plats att använda den. Det innebär att vi behöver lägga till och dra ifrån för att vara relevanta idag och de kommande hundra åren.

Det är här den estetiska kompassen kommer in i bilden. Den syftar till att vara ett stöd för dem som är med och utvecklar Varvsstaden, att se de kvaliteter som platsen har. Både idag, när mycket fortfarande finns kvar, och – framför allt – framöver när många stora volymer kommer att vara nedmonterade. När stadsutvecklingsprojektet Varvsstaden är klart kommer där att finnas fler nya än gamla byggnader.

Genom att se de kvaliteter som finns som just kvaliteter kan vi föra dem vidare. Både genom att låta byggnader och detaljer vara kvar – och genom att ersätta dem med nya som bevarar, uppdaterar och lägger till kvaliteter. På så sätt kan vi tillåta Varvsstaden att bli en kontrastrikplats med ett fungerande stadsliv. Vi ser fram emot att fortsätta ha dialogen om Varvsstadens estetiska kvaliteter.

Här kan du ladda ner den Estetiska kompassen 

Planprogram

Detta planprogram är ett första steg i utvecklingen av Varvsstaden som är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Peab Sverige AB. Det gemensamma målet är att Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling.

Skåne och Öresundsregionen är en mycket expansiv region i och med stora satsningar på bland annat infrastruktur. Det innebär en stor efterfrågan på attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara stadsmiljöer i regionen. Genom att vara innovativ till struktur och innehåll ska Varvsstaden bidra till en ny dimension för Västra Hamnen och Malmö.

Stadsbyggnadskontorets vision för Malmö är att skapa en mångfald av möjligheter för byggandet av en hållbar, attraktiv och framgångsrik stad i Öresundsregionen. Frågor som rör social bärighet och teknisk utveckling skapar förutsättningar för att Varvsstaden ska vara en attraktiv och hållbar stadsdel – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Här kan du ladda ner planprogrammet