Hållbarhet, återburk och upcycling

Ju bättre vi bevarar, desto bättre kan vi förnya – så lyder mottot för hur Varvsstaden ska ta form. En hållbar stadsdel där det historiska arvet lever, men där siktet är inställt mot framtiden.

Det fina med Varvsstaden är att de resurser som redan finns lägger grunden för både identitet och för dess potential att bidra till en hållbar framtid.

Vi tar ingen ny mark i anspråk utan satsar istället på att sanera en förorenad tomt, alltså är det en miljövinst redan från start. På området finns det också gott om resurser i form av biologisk mångfald, vatten och energi – och inte minst, material som kan återanvändas. Lika centralt för att bygga en hållbar stad är satsningar på sociala faktorer som livsmiljö, helhetsperspektiv och demokrati. Vilket kommer att färga urvalet av vilken sorts verksamheter som ska få använda området.

Demontera istället för riva

Istället för att se de byggnader som inte ska vara kvar och de stora mängderna material som de består av som ett problem har vi valt att vända på situationen och se dem som en stor materialtillgång, som kan få nytt liv. 

För att ta tillvara på de existerande resurserna plockar vi varsamt, bit för bit, ned byggnader som inte ska vara kvar.

Att demontera istället för att riva är en del av en mycket större hållbarhetsstrategi som vi tagit fram tillsammans med danska cirkulär ekonomi-experterna Lendager Group. Den definierar möjligheter för området och fungerar som beslutsunderlag i framtagandet av både detaljplaner och projekt.
 

Lokal förädling och upcycling

Såväl tillverkning som transport av byggnadsmaterial är resurs- och energikrävande, varför man också kan bespara planeten stora mängder koldioxidutsläpp genom att i största möjliga mån använda platsens redan befintliga materialresurser.

Som ett led i arbetet med vår hållbarhetsstrategi har vi låtit Lendager Group ta fram en Idékatalog. Den går igenom vilka material som finns att tillgå på platsen och ger konkreta exempel på hur de kan användas som beståndsdelar i nya byggnader och funktioner.

Materialens värde

Grunden för Varvsstadens hållbarhetsstrategi ligger i en analys och överblick över de mest frekvent förekommande materialslagen.

Upcycling och återbruk av material erbjuder en rad spännande möjligheter till att skapa byggnadsunika interiörer, exteriörer och stadsrum. Allt material kontrolleras med avseende på hälsofarliga ämnen innan de kan eller får användas.

Varvsstadens fem viktigaste materialfraktioner består av betong, stål, tegel, glas och trä.

Materialbanken

Vi insåg tidigt att vi befann oss på en plats med unika förutsättningar. Stora hallar och andra byggnader skulle rivas och skickas till återvinning. Där började tankarna på att i stället återbruka materialet att ta form och vår Materialbank skapades.

Materialbanken har idag utvecklats till både ett fysiskt lager med plats för demonterat material från byggnader på området, samt en digital databas där vi enkelt kan få en överblick över vilket material som finns att återbruka inom Varvsstaden. I den digitala Materialbanken följer vi även upp klimatbesparingarna vi göra i varje projekt, genom att använda återbrukat material i renoveringarna och ombyggnationerna. Vår förhoppning är att i framtiden kunna säga att stora delar av Varvsstaden är byggt av Varvsstaden. 

Här kan du läsa mer om Materialbanken