Detaljplaner

Vårt mål är att skapa en attraktiv stadsdel med både bostäder och kontor tillsammans med ett varierat utbud av närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation.

Innan några byggprojekt kan påbörjas måste det finnas giltiga detaljplaner. Dessa upprättas av Malmö Stad i samverkan med Varvsstaden AB och beskriver hur planområdet och dess bebyggelse får lov att utformas, samt vilken användning som ska tillåtas. Varvsstaden kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans väntas möjliggöra mer än 2.500 bostäder. Därutöver tillkommer även kommersiella lokaler av varierad art och omfattning.

För närvarande är tre detaljplaner under utveckling:

DP 5175,Varvshallarna

Planområdets area är ca 39 000 kvm och det ligger omgivet av Stora Varvsgatan i norr och Varvsbassängen i söder. I öster omfattar planområdet även del av vattenområdet i Varvsbassängen och detta ger förutsättningar för att bygga en gång- cykelbro mellan Varvsstaden och Beijerskaj. I väster sträcker sig planområdet fram till den lokalgata som norrut ska knyta an planområdet till Stora Varvsgatan. 

Planen ger möjlighet att bygga omkring 160–200 lägenheter i ny bebyggelse och medger att 31 650 kvm befintliga industribyggnader; Gjuteriet, Maskin- och monteringshallen, Snickeriet, Magasinet och Administrationsbyggnaden, byggs om och ges en ny användning.

Läs mer om DP 5175 Varvshallarna här.

Visionsbilder Atelier 01 Arkitektur och Kjellander Sjöberg

DP 5400, Skolkvarteret

Planområdet är ca 36 500 kvm stort och ligger i västra delen av Varvsstaden. Området ligger strax öster om nuvarande Skeppsgatan.

Detaljplanen medger bebyggelse i  fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 220 lägenheter, en grundskola för ca 550 elever, en förskola för ca 80 barn samt ca 4 700 kvm för kontor/handel.

Läs mer om DP 5400 Skolkvarteret här

Visionsbilder Nord Arkitekter och Arkitema

DP 5554

Detaljplaneförslaget innebär att en befintlig byggnad, Svets- och pannverkstaden, görs om till P-hus och lokaler för handel och hälsa, samt komplettering med nya byggnader för bostäder på taket. Beslut om detaljplanen väntas i början av 2021. 

Läs mer om DP 5554. 

DP 5640

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för gång-, cykel-, och kollektivtrafikstråk (inklusive bro över kanalen) samt blandad stadsbebyggelse. Planen vann laga kraft 22 oktober 2020. 

Detaljplanen möjliggör en fortsatt utveckling av Västra Hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandad stad. Målet är att Västra Hamnen ska bli ett attraktivt område för bostäder, verksamheter, kultur, rekreation samt utbildning. Varvsstadens läge gör det till en viktig länk mellan övriga Västra Hamnen och centrala staden.

Detaljplanen möjliggör ett kollektivtrafikstråk i form av en gata med gång- och cykelbanor genom Varvsstaden i nordsydligriktning.

Detaljplanen innebär att ny grönska tillkommer i form av träd och planteringar i gaturummen. Den möjliggör en överbyggnad av hamnbassängen i form av en kollektivtrafik bro med gång- och cykelbanor/ samt en gång- och cykelbro. Bron/broarna skulle innebära att en ny koppling skapas mellan Västra Hamnen och stadskärnan.

Detaljplanen är utformat för gång/cykel samt kollektiva transporter och inte för biltrafik.