Detaljplaner

Vårt mål är att skapa en attraktiv stadsdel med både bostäder och kontor tillsammans med ett varierat utbud av närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation.

Innan några byggprojekt kan påbörjas måste det finnas giltiga detaljplaner. Dessa upprättas av Malmö Stad i samverkan med Varvsstaden AB och beskriver hur planområdet och dess bebyggelse ska utformas, samt vilken användning som ska tillåtas. Varvsstaden kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans väntas möjliggöra mer än 2.500 bostäder. Därutöver tillkommer även kommersiella lokaler av varierad art och omfattning.

DP 5175

Planområdets area är ca 39 000 kvm och det ligger omgivet av Stora Varvsgatan i norr och Varvsbassängen i söder. I öster omfattar planområdet även del av vattenområdet i Varvsbassängen och detta ger förutsättningar för att bygga en gång- cykelbro mellan Varvsstaden och Beijerskaj. I väster sträcker sig planområdet fram till den lokalgata som norrut ska knyta an planområdet till Stora Varvsgatan. 

Planen ger möjlighet att bygga omkring 160–200 lägenheter i ny bebyggelse och medger att 31 650 kvm befintliga industribyggnader; Gjuteriet, Maskin- och monteringshallen, Snickeriet, Magasinet och Administrationsbyggnaden, byggs om och ges en ny användning.

Vann kraft: 2017-09-22

Läs mer om om planen här.

Visionsbilder Atelier 01 Arkitektur och Kjellander Sjöberg

DP 5400

Planområdet är ca 36 500 kvm stort och ligger i västra delen av Varvsstaden. Området ligger strax öster om nuvarande Skeppsgatan.

Detaljplanen medger bebyggelse i  fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 220 lägenheter, en grundskola för ca 550 elever, en förskola för ca 80 barn samt ca 4 700 kvm för kontor/handel.

Vunnit laga kraft: 2017-07-20

Läs mer om planen här. 

Visionsbilder Nord Arkitekter och Arkitema

DP 5554

Planområdet är cirka 24 000 kvm och består idag av asfaltytor samt tomma industrilokaler.

Planområdet avgränsas av Stora Varvsgatan i norr och av ett kajstråk i söder.

Planen innebär att parkeringshuset kan uppföras i 6 våningar i befintlig industrihall. Bostäder på hallbyggnadens tak får finnas med en totalhöjd på 32,5 meter. Det innebär att det kan uppföras bostäder i upp till 3 våningar.

Utbyggnader bestående av centrumverksamheter längs delar av hallbyggnadens södra fasad får uppföras till en högsta totalhöjd på 17 meter. Byggnation närmast hallens norra fasad regleras till totalhöjden 5 meter medan övrig byggnad tillåts uppföras till en högsta totalhöjd på 12 meter. Det innebär att utbyggnaderna kan inhysa upp till 5, 1 respektive 3 våningar. Bostadshuset, i planområdets nordvästra del, föreslås ha byggnadskroppar med varierade höjder. Byggnadens norra delar intill parken kan vara högre medan dess västra del trappas ner mot söder. Den högsta punkten föreslås vara i upp till 32 meter och vara belägen i byggnadens nordöstra del. Övriga byggnadskroppar kan uppföras i 10, 8, samt 7 våningar. Utöver högsta nockhöjd tillåts hisstorn, solceller och vindkraft.

Planen möjliggör en park på ca 6000 kvm där en befintlig stålkonstruktion bevaras. I planområdets nordvästliga del, möjliggörs en mindre park på ca 1100 kvm.

Vann laga kraft: 2021-05-19

Läs mer om planen här:

DP 5640

Detaljplanen medger gång-, cykel-, och kollektivtrafikstråk (inklusive bro över kanalen) samt blandad stadsbebyggelse. 

Detaljplanen möjliggör en fortsatt utveckling av Västra Hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandad stad. Målet är att Västra Hamnen ska bli ett attraktivt område för bostäder, verksamheter, kultur, rekreation samt utbildning. Varvsstadens läge gör det till en viktig länk mellan övriga Västra Hamnen och centrala staden.

Detaljplanen möjliggör ett kollektivtrafikstråk i form av en gata med gång- och cykelbanor genom Varvsstaden i nordsydligriktning.

Detaljplanen innebär att ny grönska tillkommer i form av träd och planteringar i gaturummen. Den möjliggör en överbyggnad av hamnbassängen i form av en kollektivtrafik bro med gång- och cykelbanor/ samt en gång- och cykelbro. Bron/broarna skulle innebära att en ny koppling skapas mellan Västra Hamnen och stadskärnan.

Detaljplanen är utformat för gång/cykel samt kollektiva transporter och inte för biltrafik.

Vann laga kraft 2020-10-22

Läs mer om planen här.

DP 5697

Detaljplanen är just nu under samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för torg samt två kvarter med blandad stadsbebyggelse med publika bottenvåningar mot de allmänna platserna och gatorna samt möjliggöraför högskole- och universitetsutbildning, centrumverksamhet, kontor, besöksanläggning och bostäder.

Syftet är även att bevara befintlig kranbana vid torget samt Vagnsverkstadens fasader mot Stora Varvsgatan, Jagaregatan och Nils Holmströms plats.

Planen förväntas vinna laga kraft i december 2023.

Läs mer om planen här: