2023.10.06

Vanliga frågor om Varvsstadens saneringsarbete

Mitt i Malmö City utvecklar vi, Varvsstaden AB, just nu en helt ny stadsdel – Varvsstaden. Innan något nytt kan byggas sanerar vi marken. Detta gör vi alltid enligt gällande krav och beslut från ansvarig myndighet som är Miljöförvaltningen i Malmö Stad.

Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om saneringen av marken i Varvsstaden.

sanering

Är det farligt att bo i Varvsstaden?

Nej, det är inte farligt att bo och vistas i Varvsstaden. Miljöförvaltningen, som är ansvarig myndighet, hade inte tillåtit att Varvsstaden utvecklades med bostäder, lokaler och arbetsplatser, etcetera om det hade varit farligt att bo och vistas i dem. All sanering som görs- och har gjorts i Varvsstaden granskas och godkänns av Miljöförvaltningen.

Hur sanerar ni marken?

Saneringen av marken i Varvsstaden påbörjades 2017 och genomförs del för del, i takt med att Varvsstaden utvecklas och bebyggs. Oavsett när saneringen görs är det alltid i enlighet med gällande krav och beslut från Miljöförvaltningen.

En kortfattad generell beskrivning av saneringsarbetet är att man börjar med att utföra provtagningar för att bilda sig en uppfattning om föroreningssituationen som därefter ligger till grund för Miljöförvaltningens beslut på vilka krav som ska gälla för saneringen. Sedan gräver man bort jord till dess att kraven som Miljöförvaltningen har ställt på saneringen har uppfyllts. Att man uppfyllt kraven verifierar man genom provtagningar i schaktväggarna och i schaktbotten. Den jord som inte uppfyller kraven transporteras bort och ersätts med annan jord, som genom provtagningar verifierats uppfyller kraven.

Vad är platsspecifika riktvärden?

I saneringen i Varvsstaden arbetar vi efter platsspecifika riktvärden. Riktvärdena anger en haltnivå av olika ämnen som ska underskridas inom det område som ska saneras. De platsspecifika riktvärdena tas fram genom ett beräkningsverktyg som Naturvårdsverket tagit fram och de platsspecifika riktvärdena godkänns av Miljöförvaltningen. Det går att läsa mer om generella och platsspecifika riktvärden, verktyget med mera på Naturvårdsverkets hemsida.

Krävs det lika mycket sanering överallt i Varvsstaden?

Nej. Det finns delar av Varvsstaden som knappt behöver saneras alls och det finns delar som kräver mer omfattande sanering för att gällande krav ska kunna uppfyllas. Att det kan variera beror ofta på vad det har varit för typ av verksamhet på den specifika platsen tidigare. I vissa fall har det varit verksamheter i de byggnader som ska bevaras i Varvsstaden som kräver att vi är tvungna att sanera även under dessa.

Källa: Varvsstaden AB