Interiörbild tak

2017.06.06

Pågående rivningsarbete

April – maj 2017

I april månad påbörjades rivningen av ”Laboratoriet” som är en 1.400 kvm stor påbyggnad till ”Maskinverkstaden” med placering i nordöstra delen av Varvsstaden. Rivningen görs för att friställa en byggrätt för ett framtida bostadskvarter. Rivningen beräknas vara klar till hösten 2017. I samma entreprenad ingår också sanering av farligt avfall i Maskinverkstaden. Detta arbete beräknas vara klart till våren 2018.

I maj månad påbörjades rivningen av ”Hall 1”, ”Brännhuset” och ett större Skärmtak med placering i de västra delarna av Varvsstaden. Sammanlagt utgör byggnaderna en yta på 12.500 kvm. Efter rivningen ska västra delen av Varvsstaden marksaneras. Rivningen och saneringen beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018. Rivningen och saneringen görs för att friställa för den byggnation som planeras inom Dp 5400.

I samband med rivningarna tas stora andelar av de byggnadselement som kan återanvändas om hand och lagras inom området. Meningen är att dessa ska kunna återanvändas i kommande projekt i Varvsstaden vilket är en del av Varvsstadens övergripande hållbarhetsstrategi.