Skiss över området

2017.10.12

Detaljplan 5400/ Skolkvarteret

Nu är nedmonteringen av de stora hallarna i sydvästra delen av Varvsstaden i full gång för att ge plats åt skolkvarteret som byggs av Malmö stad och som beräknas stå klart runt år 2020.

Rivning och sanering

I maj månad påbörjades rivningen av ”Hall 1”, ”Brännhuset” och ett större skärmtak med placering i de västra delarna av Varvsstaden. Sammanlagt utgör byggnaderna en yta på 12.500 kvm. Efter rivningen ska västra delen av Varvsstaden marksaneras. Rivningen beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018 och marksaneringen till sommaren 2018.

Rivningen och saneringen görs för att friställa för den byggnation som planeras i området. Bland annat ett nytt skolkvarter och en förlängning av Einar Hansens Esplanad, som sträcker sig från Scaniaparken hela vägen upp till blivande Citadellstaden.

I samband med rivningarna tas stora andelar av de byggnads-element som kan återanvändas om hand och lagras inom området. Meningen är att dessa ska kunna återanvändas i kommande projekt i Varvsstaden vilket är en del av Varvsstadens övergripande hållbarhetsstrategi.

Kvarteret

Planområdet är ca 36 500 kvm stort och ligger i västra delen av Varvsstaden. Området ligger strax öster om nuvarande Skeppsgatan.

Detaljplanen medger bebyggelse i  fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 220 lägenheter, en grundskola för ca 550 elever, en förskola för ca 80 barn samt ca 4 700 kvm för kontor/handel.

Läs mer om DP 5400 Skolkvarteret här.

Visionsbild: Nord Arkitekter