Infrastrukturprojekt

I Varvsstaden växer nya bostadshus fram, kulturbyggnader renoveras och bevaras och nya kommersiella byggnader planeras att uppföras. Inget av detta hade varit möjligt utan en fungerade infrastruktur och ett genomtänkt arbete för att förbereda och anlägga broar, gator, torg, trottoarer och parker. Här kan du ta del av de infrastrukturprojekt som genomförts, pågår eller planeras i området. Alla infrastrukturprojekt i Varvsstaden utvecklas av Malmö Stad och projekten drivs i stadens regi. 

På den här sidan berättar vi om ett urval av alla de platser och stråk som finns och planeras i Varvsstaden. Vill du fördjupa dig i livet mellan husen kan du alltid ladda ner vår Stadslivskompass där vi beskriver hur vi skapar ett hållbart stadsliv i en ny stadsdel. 

Broar

Styrmansbron

Den största bron i Varvsstaden blir Styrmansbron, men gång/cykel-och kollektivtrafikbro, uppförd i röd betong. Styrmansbron och blir den pusselbit som knyter ihop Västra hamnen och Dockan med Malmö City. Bron kommer att gå över hamnbassängen och ska vara färdigställd i slutet av 2024. I samband med att bron färdigställs öppnar även ett kollektivtrafikstråk genom hela Varvsstaden. Styrmansbron är Malmö Stads projekt och här finns mer att läsa om Styrmansbron. 

Beijers bro

Beijers bro är en ny gång- och cykelbro som knyter ihop Varvsstaden med Beijerskajen på Universitetsholmen. Bron läggs på plats under 2024 och öppnas först enbart för gående, lite senare även för cyklister.

Torg och platser

Varvsstadens urbana platser sammanfaller med de historiska industrimiljöerna och erbjuder liv och puls med fokus på konst, kultur, kreativitet, mat, handel och produktion. Platserna binds samman av ett gångnätverk med spännande rumsliga sekvenser och visuella kik. Vid urbana platser prioriteras utåtvända funktioner
och aktiva bottenvåningar.

Magasinstorget

Varvsstadens urbana torg med aktivitet dygnet runt. En central plats med fin skala omgärdat av historiska byggnader som ger en stark karaktär redan idag. Skyddad plats med bra mikroklimat och dramatiska kik mot varvsbassängen. En av de mest aktiva platserna med koncentration av publika funktioner och ytor för uteserveringar, mat, kultur, lek, mindre events och kvällsaktiviteter. Torget kan ha en grön men urban industrikaraktär och innergårdskänsla. Funktioner som cykelparkering ska inte dominera utan kräver innovativa lösningar. Tydliga entréer och öppningar in till platsen som markeras för att bjuda in besökare.

Snickeriplatsen

Framför Snickeriet skapas en plats för att markera den historiska Snickeribyggnaden. Den soliga kanten mot söder lämpar sig väl
för sittplatser och uteserveringar med vy över varvsbassängen och de som flanerar förbi. Platsen ska tänkas samman med Magasintorget så att de kompletterar varandra. De bevarade traverserna blir ett viktigt visuellt inslag. Den lilla Pråmplatsen vid Snickeriet och Magasinet tillför en mikro-mötesplats och paus som bildar en entré till Magasinplatsen. Där Snickeriplatsen möter vattnet kan man komma ned till vattnet för att sjösätta kajaker eller bara doppa fötterna och sitta och njuta solen.

Parker och grönområden

Varvsstadens gröna platser har olika funktioner och roller; en större samlande park, flera mindre lokala fick-parker för vardagsliv, en hemlig trädgård, aktiv skolgård och gröna stråk. De gröna rummen utformas både för att ha en hälsofrämjande och social effekt och för att förstärka upplevelsen av Varvskaraktären.

Solhöjdsparken

Varvsstadens största gröna rum och en viktig nod längs det gröna stråket genom Västra Hamnen. Plats för att leka, sola, gå med hunden, odla, sporta och hänga. En
balans mellan oprogrammerade och programmerade ytor. Bevarade traverser möjliggör en unik plats med klimatskydd och vistelse där parken möter kanalkajen.
Trygga gångfartsgator längs med parken med begränsade trafikrörelse och eventuellt bilfri gata längs östra sidan för att frigöra en kvällssolsfasad mot parken. Parken färdigställs våren 2024. 

Nils Holmströms plats 

En grön pärla i Varvsstaden och en lite hemlig plats omgärdad av historiska byggnader. Ett komplement till Magasintorget med plats för vila, rekreation eller lunchrast. Parken är en viktig passage längs trädgården till Magasintorget och ned mot varvsbassängen. Nils Holmströms plats färdigställdes 2020. 
 

Kajer och vattenrum

Varvsstadens vattenrum och kajer är helt unika och historiskt rika miljöer. De är tongivande för hela stadsdelens identitet och liv, innehåll och stadsliv. Kajerna är en del av det kajstråk som kommer att göra hela kustlinjen runt Västra Hamnen tillgänglig. I Varvsstaden är kajerna och vattenrummen viktiga stadsrum som binder samman alla de större mötesplatserna.

Pirarna

De två pirarmarna som sträcker sig ut från kajen i Varvsbassängen, renoveras just nu för att bevaras i stort sett som de är. De kommer att rustas upp och få fler platser att vistas på, men känslan och minnet från varvsstiden kommer vara påtagligt. Pirarna förväntas öppna för allmänheten ca årsskiftet 24/25. 

Kajpromenaden

Det blir ca 1 km sammanhängande kajpromenad i Varvsstaden som sträcker sig från torrdockan i öster till skolan i söder. Här bildas fler platser för rekreation i en vattennära miljö. Den första delen längs med kajen, utanför Gjuteriet, öppnade våren 2023. Resterande del av kajen öppnas etappvis. Just nu renoveras nästa etapp av kajen och förväntas öppna i samband med kollektivtrafisktråket och Styrmansbron vid årsskiftet 24/25.