Varvstaden

ett av Balder & Peab samägt stadsutvecklingsprojekt


Varvsstaden AB vill kort informera er om några av de aktiviteter som just nu är på gång -stundtals synligt- inom vårt utbyggnadsområde;

  1. Tidigare oavslutade rivningsarbeten inom byggnaden Gjuteriet kommer att återupptas inom kort. Vi kommer att demontera diverse byggnadsdelar (vilka är i för dåligt skick för att kunna bevaras) samt röja upp bå de in- och utvändigt. Befintlig byggnads gavelfasader samt dess längsgående fasaddelar skall fortsatt bevaras.
  2. Vår hyresgäst EWP har under den gångna hösten omlokaliserat all sin vidkraftstornproduktion till Landskrona. De lagerhåller dock färdigtillverkade torndelar ytterligare en tid. De stora traverserna inom området är s k industritillbehör och ägs av EWP, och flertalet av traverserna kommer inom kort att nedmonteras och bortforslas av dem. Vissa utvalda traverser kommer dock att lämnas kvar för att bli del av den framtida stadsmiljön.
  3. På Stora Varvsgatan pågår Eons arbeten med att ansluta tre befintliga byggnader till det lokala fjärrvärmenätet.
  4. Omkring (samt inuti) byggnaden Maskinverkstaden (intill Spitzbunkern) pågår diverse miljöinventeringsarbeten.
  5. I områdets SV-del inleds inom kort arbeten som hör samman med Neptunigatans nya framtida sträckning.
  6. Utarbetandet av två nya detaljplaner pågår; en i SV-delen samt en i Nö-delen. Detaljplanen i SV-delen planeras för skola/förskola, bostäder och kontor samt förlängningarna av Einar Hansens Esplanad respektive Kockums Park. Detaljplanen i Nö-delen planeras för diverse olika kommersiella och/eller kulturella ändamål samt bostäder.
  7. Utöver ovanstående förhandlar vi även med ett antal olika hyresintressenter, och hoppas därför kunna återkomma med ytterligare information så snart någon är kontrakterade. Glädjande nog är intresset både stort och ökande!

VARVSSTADEN AB
Stora Varvsgatan 14
211 19 Malmö
info@varvsstaden.se